O nás

Spoločnost Centire Research s.r.o. pôsobí na našom trhu od roku 1994.

Tím špecialistov Centire Research vyvíja softvérové systémy a poskytuje služby v oblasti informačných technológií. Naším spoločným cieľom je poskytnúť klientovi také riešenie, ktoré uľahčí, zrýchli, sprehľadní a zefektívni činnosti spoločnosti podporované informačnými a komunikačnými technológiami (IKT).

Politika kvality a enviromentu

Mountain View

Vychádzajúc zo strategického cieľa spoločnosti, ktorým je pokračovanie v nastúpenom tempe rastu spoločnosti, zvyšovanie podielu spoločnosti na trhu a prinášanie inovatívnych riešení pre klientov a uvedomujúc si, že nevyhnutným predpokladom ďalšieho udržateľného rastu je zavádzanie systémov na podporu riadenia a zvýšenie kvality celkového fungovania spoločnosti Centire, ako aj pozitívny vzťah k životnému prostrediu sa vedenie spoločnosti Centire s.r.o. pri realizácii svojej činnosti zaväzuje:

v oblasti podpory environmentálneho správania:

 • vytvárať podmienky pre sústavné zlepšovanie vykonávaných činností spoločnosti v súlade s požiadavkami environmentálneho správania,
 • zabezpečovať prevenciu znečisťovania životného prostredia cestou zníženia spotreby materiálu a presadzovanie recyklácie odpadu tam, kde je to možné,
 • včasnou identifikáciou environmentálnych aspektov a ich riadením minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie,
 • budovať environmentálne povedomie, vzdelávanie a zvyšovať úroveň znalosti zamestnancov spoločnosti, dodávateľov a zmluvných partnerov v oblasti životného prostredia,
 • aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich environmentálne správanie a ochranu životného prostredia,
 • dodržiavať príslušné právne a iné požiadavky vzťahujúce sa na environmentálne aspekty identifikované v spoločnosti.

 • vytvárať podmienky pre neustále zlepšovanie procesov a kvality práce vo všetkých oblastiach spoločnosti,
 • dosiahnuť vysokú spokojnosť zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb,
 • zavádzať nové postupy a prístupy ku poskytovaniu služieb,
 • efektívne konkurovať tak, aby sme udržali rast a prosperitu spoločnosti,
 • budovať kolegiálnu atmosféru a stabilný kolektív,
 • rozvíjať spoluprácu s partnermi,
 • aktívne sa zapájať do činností podporujúcich spoločnosť.

Istota a viera v úspech je založená na dôvere a úcte k našim zamestnancom. Každý zamestnanec predstavuje samostatný, zodpovedný článok reťazca kvality a zároveň zodpovedá za svoju prácu, ktorou presadzuje a dodržuje systém manažmentu kvality a systém environmentálneho manažmentu.

Znalosť a kvalifikácia našich zamestnancov sú garanciou kvality našich produktov.

Naša spoločnosť sa stará o odborný rast svojich zamestnancov pomocou systému trvalého vzdelávania, čím môžeme lepšie napĺňať očakávania našich zákazníkov.

Uznávame a vážime si kvalitu iných, aj konkurenciu. Je trvalou výzvou pre našich zamestnancov a stimulom pre rozvoj našej spoločnosti.

ISO ISO